1-AIN-180/15 - Princípy počítačov - operačné systémy

2AIN, zimný semester

Informačný list predmetu


Oznamy a novinky

Tretí midterm
utorok 15.12.2020 od 18:10 online na https://moodle.uniba.sk

Termíny skúšky
Riadny termín: piatok 29.1.2021 od 14:00 online na https://moodle.uniba.sk
Prvý opravný termín: piatok 5.2.2021 od 14:00 online na https://moodle.uniba.sk
Druhý opravný termín: piatok 12.2.2021 od 14:00 online na https://moodle.uniba.sk

Písomky sa konajú online v Moodle
Tento semester to je univerzitný Moodle na adrese https://moodle.uniba.sk (minulý rok sme používali fakultný Moodle)

Prednášky aj cvičenia pokračujú v pôvodnom čase (pondelok) onlineDátumy riadnych písomiek počas semestra:

 
Písomky budú vždy v utorok od 18:10:
utorok 20.10.2020 od 18:10 online na https://moodle.uniba.sk
utorok 24.11.2020 od 18:10 online na https://moodle.uniba.sk
utorok 15.12.2020 od 18:10 online na https://moodle.uniba.sk

Písomku možno nahradiť len v závažných prípadoch (hlavne zo zdravotných dôvodov), ale pravidlá hodnotenia umožňujú získať dobrú známku (aj A) aj keď jednu písomku vôbec nenapíšete.


Materiály k prednáškam

0. Úvodné informácie - 21.9.2020
Prezentácia - v tvare pdf
 
1. Úvod do operačných systémov - 21.9.2020
Prezentácia - v tvare pdf

2. Procesy a thready  - 28.9.2020
Prezentácia - v tvare pdf

3. Plánovanie procesov a threadov  - 5.10.2020
Prezentácia - v tvare pdf

4. Multithreading a komunikácia medzi procesmi a threadmi - 12., 19. a 26.10., 2.11.2020
Prezentácia - v tvare pdf

Ukážky z prednášky
- v Pythone aj v C

Linky do Wikipedie:
(užitočné študijné materiály, ale nezabudnite ich správnosť overiť)
Prehľad článkov k tejto téme
Niektoré vybrané linky:
Vzájomné vylúčenie
Semafor
Monitor

Vedci (ktorých mená boli spomenuté na prednáške):
Edsger Wybe Dijkstra (Semafor)
C.A.R. Hoare (Monitor)
Per Brinch Hansen (Monitor)

5. Jednoduchá správa pamäti - 9.11.2020
Prezentácia - v tvare pdf

6. Virtuálna pamäť - 16. a 23.11.2020
Prezentácia - v tvare pdf

7. Podpora virtuálnej pamäte v procesoroch Intel - 30. 11. 2020
Prezentácia - v tvare pdf
Programátorské manuály procesorov Intel (popisujú podrobne architektúru procesora, vrátane virtualizácie pamäte)
Stránkovanie (prednáška o stránkovaní s dobrými obrázkami)

8. Správa zariadení - 7.12.2020
Prezentácia - v tvare pdf

9. Správa súborov - 7. a 14.12.2020
Prezentácia - v tvare pdf


Rozpis cvičení

Dátum
2AIN1
2AIN2 2AIN3
3AIN?
pondelok 21.9.2020
Cvičenie 1 - H3 16:30
Cvičenie 1 - H3 18:10
pondelok 28.9.2020
Cvičenie 1 - H3 16:30
Cvičenie 1 - H3 18:10
pondelok 5.10.2020
Cvičenie 2 - H3 16:30
Cvičenie 2 - H3 18:10
pondelok 12.10.2020
Cvičenie 2 - H3 16:30
Cvičenie 2 - H3 18:10
pondelok 19.10.2020 Cvičenie 3 - H3 16:30
Cvičenie 3 - H3 18:10
pondelok 26.10.2020
Cvičenie 3 - H3 16:30
Cvičenie 3 - H3 18:10
pondelok 2.11.2020 Cvičenie 4 - H3 16:30
Cvičenie 4 - H3 18:10
pondelok 9.11.2020
Cvičenie 4 - H3 16:30
Cvičenie 4 - H3 18:10
pondelok 16.11.2020 Cvičenie 5 - H3 16:30
Cvičenie 5 - H3 18:10
pondelok 23.11.2020
Cvičenie 5 - H3 16:30
Cvičenie 5 - H3 18:10
pondelok 30.11.2020 Cvičenie 6 - H3 16:30
Cvičenie 6 - H3 18:10
pondelok 7.12.2020
Cvičenie 6 - H3 16:30
Cvičenie 6 - H3 18:10
pondelok 14.12.2020

Materiály na cvičenia

1. Cvičenie
Vyplňte pracovný list a pošlite ho to LISTu.

2. Cvičenie

3. Cvičenie

4. Cvičenie

5. Cvičenie

6. Cvičenie


Ďalšie linky:

Anglické prezentácie autora učebnice "Modern Operating Systems" Na tejto stránke nájdete obrázky, prezentácie a ďalšie informácie o knižke.


Pravidlá hodnotenia

Dôležité: Pravidlá platia ak sa podarí mať celý semester prezenčné cvičenia aj písomky. V opačnom prípade sa môžu zmeniť podľa situácie.

Cvičenia
Cvičenia pripravujú študentov na zvládnutie niektorých otázok v písomkách.
Podmienkou ku skúške je aktívna účasť na cvičeniach (odoslanie zmysluplného kódu do LISTu) – jedno cvičenie môže študent vynechať bez udania dôvodu. Cvičenia možno nahradiť s inou skupinou (pri dodržaní obmedzení o počte študentov na cvičení v hale). Závažné dôvody neprítomnosti môžu byť ospravedlnené prednášajúcim.
V priebehu semestra môžu byť vypísané na cvičeniech úlohy, za ktoré bude možné získať prémiové body. Jeden študent môže získať najviac 5 prémiových bodov.

Riadne písomky
Počas semestra budú 3 riadne písomky, každá za 15 bodov. Každá z nich je len z tém prebraných na prednáškach aj na cvičeniach od predošlej písomky (pri prvej písomke od začiatku semestra) do danej písomky.
Väčšina otázok písomky (9 až 13) sú otázky s výberom jednej z 5 možností, kde za správnu odpoveď je 1 bod a za nesprávnu 0 bodov.
Menšina otázok (1 až 3) sú doplňovacie otázky, kde treba správnu odpoveď doplniť (obvykle číslo, pár riadkov kódu alebo krátku slovnú odpoveď). Doplňovacie otázky sú za 2 body, bodujú sa aj čiastočne správne odpovede.
Všetky výpočty s bodmi sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta.

Termíny riadnych písomiek
Písomky budú vždy v utorok od 18:10 v A a budú trvať najviac jednu hodinu (aj s prípravou).
utorok 20.10.2020 od 18:10 do 19:10 v A
utorok 24.11.2020 od 18:10 do 19:10 v A
utorok 15.12.2020 od 18:10 do 19:10 v A

Náhradná písomka
Kto zo závažných dôvodov nebude prítomný na niektorej riadnej písomke, môže mu byť vyučujúcim daná možnosť si jednu písomku nahradiť v čase prvej skúškovej písomky (skúšku teda bude môcť vykonať až v ďalšom termíne). Otázky na náhradnej písomke sú vždy z celého semestra.
O písanie náhradnej písomky treba požiadať vyučujúceho e-mailom alebo osobne s uvedením dôvodov a to skôr než 48 hodín pred jej termínom.
Za závažné dôvody sa považujú predovšetkým zdravotné problémy doložené potvrdením, vyučujúci môže zvážiť aj iné mimoriadne dôvody.
Pred žiadosťou o náhradnú písomku si prosím všimnite, že podľa Alternatívy 2 záverečného hodnotenia (viď nižšie) môžete získať známku (aj A) aj keď ste napísali len dve riadne písomky a jednu skúškovú.

Záverečné hodnotenie - Alternatíva 1 (zo semestra, zrýchlená)
Ak sa študent/ka aktívne zúčastnil/a aspoň 5 cvičení (alebo mal/a niektoré ospravedlnené) a  napísal/a všetky tri riadne písomky počas semestra a súčet ich bodov plus prémiové body stačí podľa tabuľky známok na známku A až E, tak môže dostať túto známku bez písania skúškovej písomky, ak o to požiada (teda si príde známku zapísať počas zapisovania známok po skúškach, prípadne pošle index alebo napíše e-mail). Túto možnosť stráca, ak napíše skúškovú písomku (potom sa už bude hodnotiť podľa Alternatívy 2.).

Záverečné hodnotenie - Alternatíva 2 (zo skúškovej písomky, normálna)
Ak sa študent/ka aktívne zúčastnil/a aspoň 5 cvičení (alebo mal/a niektoré ospravedlnené) ale nemôže alebo nechce uplatniť Alternatívu 1, postupuje takto:
  1. Počet bodov zo semestra (PBS) je súčet počtu bodov z dvoch lepšie napísaných písomiek (riadnych prípadne riadnych a náhradnej) a prémiových bodov. Ak študent/ka písal/a menej než tri písomky, tak PBS je súčet bodov zo všetkých napísaných písomiek a prémiových bodov. Môže to byť teda 0 až 35 bodov.
  2. Ak je PBS < 14, tak je výsledná známka Fx a nedá sa nijako opraviť.
  3. Ak je PBS >= 14, tak sa pokračuje skúškou, ktorá má formu ďalšej písomky (skúšková písomka) z látky celého semestra za maximálne 15 bodov. Výsledná známka sa vypočíta podľa tabuľky známok tak, že sa do nej dosadí súčet PBS a bodov zo skúškovej písomky. Ak vyjde známka Fx, môže sa opakovať skúšková písomka v ďalších termínoch v zmysle platného študijného poriadku.
Tabuľka známok
A body >= 40
B
35 <= body < 40
C
30 <= body < 35
D
26 <= body < 30
E
23 <= body < 26
Fx
body < 23
Dôležitá poznámka: body sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta, nie na celé číslo (teda 22,99 nie je 23).

Uznávanie známok
Známky budú uznané na predpísanom tlačive v termínoch podľa študijného poriadku tým študentom/študentkám, ktorí mali všetky predmety, na zákalde ktorých žiadajú o uznanie, absolvované s hodnotením aspoň D (aspoň 2 v starom systéme hodnotenia). Uznanie ako aj čas jeho zapísania si dohodnite e-mailom.