Súťaž Imagine Logo Cup

Súťaž v programovaní v prostredí Imagine Logo, šk. rok 2019/20

termín súťaže 12. 2. 2020

pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ a prímy až kvinty osemročných gymnázií.

Pokyny pre organizovanie súťaže v šk. roku 2019/20

 • Žiakov z jednej školy prihlasuje učiteľ-koordinátor súťaže pomocou zaslania emailu s prihlasovacími údajmi o učiteľovi a škole (učiteľ: meno, priezvisko, email, škola: názov, ulica, mesto) na adresu sutaz.ImagineLogoCup@gmail.com. Každý žiak sa môže zúčastniť iba jednej zo súťaží Imagine Logo Cup, Scratch Cup alebo Python Cup.
 • Koordinátor súťaže musí mať Google konto. Pred poslaním prihlášky koordinátor na svojom Google disku vytvorí priečinok "ILC_priezvisko" (priezvisko iba malými písmenami bez diakritiky). Tento priečinok dá zdieľať v režime "Iba zobrazenie" používateľovi sutaz.ImagineLogoCup@gmail.com Pozrite si návod, ako vytvoriť takýto zdieľaný priečinok. Po skončení súťaže učiteľ využije tento priečinok na sprístupnenie riešení svojich žiakov organizátorom súťaže. Veríme, že týmto sa zníži počet emailov a zároveň zabránime preplneniu emailovej schránky organizátorov.
 • Od orgranizátorov súťaže dostane učiteľ pozvánku na spoločný Google priečinok tohtoročnej súťaže. Výhradne v tomto priečinku bude koordinátor hľadať aktuálne informácie o súťaži a pomocou upravovania tabuľky bude komunikovať s organizátormi. V tomto priečinku nájde koordinátor v pondelok v súťažnom týždni aj zadania úloh.
 • V rámci určeného dňa súťaže koordinátor stanoví pre svoju školu hodinu začatia súťaže. Môže to byť aj v poobednajších hodinách.
 • V pondelok v súťažnom týždni nájde koordinátor zadania úloh a súbory potrebné k riešeniu úlohy v spoločnom Google priečinku tohtoročnej súťaže. Učiteľ v príslušnej tabuľke označí, že má k súborom prístup.
 • V deň súťaže a v hodinu, ktorú určil učiteľ, sa súťažiaci zhromaždia pri počítačoch. Koordinátor súťaže zabezpečí, aby mal každý žiak k dispozícii zadania úloh, napr. ich vytlačí každému žiakovi alebo nahrá ako pdf súbor na disk žiaka, na ktorý bude mať prístup iba tento žiak. Učiteľ zabezpečí, aby mal každý žiak prístup k obrázkovým súborom, ktoré sú potrebné pre tohtoročné zadania. Učiteľ tiež zabepečí, aby sa zadania nedostali "von" z miestnosti, v ktorej sa súťaží. Ak zadania vytlačil, po súťaži ich pozbiera, ak ich dal na disk, kam mal žiak počas súťaže prístup, zmaže ich odtiaľ.
 • Žiaci riešia zadania pri počítačoch nasledujúcich 90 minút. Ak na škole nie je dostatočný počet počítačov pre každého žiaka, ktorý má o súťaž záujem, mal by koordinátor na škole urobiť pred samotnou súťažou výberové kolo alebo inak zredukovať počet žiakov, ktorí budú súťažiť.
 • Súťažiaci môžu riešiť príklady v ľubovoľnom poradí, pri riešení môžu používať ľubovoľnú literatúru - poznámky, ťaháky na papieri, zošity, knihy... Nemôžu si však načítať žiadny rozpracovaný projekt z internetu, z disku, z USB... Učiteľ zabezpečí férovosť súťaže tak, aby každý žiak riešil úlohy samostatne.
 • Po uplynutí 90 minút od začiatku súťaže žiaci odovzdajú riešenia ako tri samostatné projekty uložené vo formáte prezývka_žiaka_číslo_úlohy.py, napr. jojo_1.imp (len malé písmená, číslo úlohy oddelené podčiarovníkom).
 • Koordinátor uloží všetky riešenia do svojho Google priečinku, ktorý vytvoril pre tohtoročnú súťaž a ktorý zdieľa s sutaz.ImagineLogoCup@gmail.com.
 • Učiteľ v spoločnej Google tabuľke vytvorí elektronickú prezenčnú listinu. V nej uvedie iba prezývky svojich žiakov.
 • POZOR, zmena kvôli GDPR
  Súbory žiaci ukladajú pod svojou prezývkou, ktorú im na začiatku súťaže určí učiteľ. Učiteľ navrhne prezývky žiakov (prosím nepoužívajte diakritiku) tak, aby v rámci súťaže na svojej škole dokázal rozlíšiť, komu patrí ktorá prezývka, avšak tak, aby pre iného učiteľa, resp. organizátorov, neboli zrejmé mená a priezviská žiakov. Prezývka musí mať aspoň dĺžku 3, maximálne 8 písmen, môže obsahovať len malé písmená bez diakritiky. Ako prezývka nie je vhodné priezvisko ani meno žiaka. Dodržanie týchto pravidiel je dôležité kvôli GDPR, keďže na strane súťaže nemôžeme uchovávať údaje o žiakoch tak, aby boli jednoznačne identifikovateľní. Keďže výsledková listina bude obsahovať iba prezývky, pod ktorými dostaneme riešenia, učiteľ by si mal vhodne evidovať, pod akou prezývkou žiak odovzdal svoje riešenia.
 • Výsledkovú listinu nájde koordinátor v spoločnom Google priečinku najneskôr do 3 týždňov od uskutočnenia súťaže.

Hlavný organizátor
Katedra didaktiky MFI, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

© Monika Tomcsányiová, 1997-2020