Odhlásiť sa
  Projekty z C# pre zimný semester

 

Na tejto stránke je zoznam tém semestrálnych projektov. Za projekt môžete získať až 5 bodov:

Pozor na podvádzanie: ak zistíme, že ste projekt nevypracovali úplne samostatne, stratíte 10 bodov + čaká Vás disciplinárne konanie.

 

Diaľnica
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovom poli 6x6 (5x5 až 8x8). Prvý hráč si zvolí niektorý zo symbolov symbol 1 symbol 2 symbol 3 a položí ho na horné ľavé políčko. Potom si jeden z týchto symbolov vyberie druhý hráč a položí ho na vedľajšie políčko tak, aby diaľnica pokračovala ďalej. Hra končí, ak sa podarí jednému z hráčov umiestniť symbol na spodné pravé políčko (vtedy vyhráva), alebo je donútený umiestniť symbol na kraj hracieho poľa tak, že sa už nedá pokračovať (vtedy prehráva).
 
Bloky
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovom poli 7x7. Hráči sa striedajú vo vyplňovaní vždy susedných (vodorovne alebo zvisle) štvorčekov, ktoré ešte nie sú vyplnené. Prvý, ktorý tak nemôže spraviť, zápas prehráva.
 
Hex
Hru hrajú 2 hráči na hracej ploche, ktorá má podobu 11x11 šesťuhoľníkových políčok. Každý z hráčov má svoju farbu a jeho úlohou je spojiť súvislou reťazou svojich značiek príslušné protiľahlé strany. Hráči sa striedajú a pri každom ťahu položia na jedno voľné políčko plochy svoju značku. Vyhráva hráč, ktorý prepojí svoje protiľahlé strany ako prvý.

 
SkoroHex
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche NxN. Hráči striedavo zafarbujú svojou farbou jednu stranu niektorého malého štvorčeka, pričom križovanie ciest rôznej farby nie je povolené. Vyhráva hráč, ktorý prvý spojí svoje dve vopred určené strany súvislou cestou.
 
Bridge  It
Hru hrajú 2 hráči na špeciálnej hracej ploche. Každý z hráčov má svoju farbu a jeho úlohou je spojiť súvislou postupnosťou svojich čiarok príslušné protiľahlé strany. Hráči sa striedajú a pri každom ťahu spoja zvislou alebo vodorovnou čiarou dva susediace body svojej farby (nesmú pretnúť žiadnu súperovu čiaru). Vyhráva hráč, ktorý prepojí svoje protiľahlé strany ako prvý.
 
Cesta
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche 12x12. Každý z hráčov má svoju farbu a jeho úlohou je spojiť súvislou postupnosťou svojich čiarok (uhlopriečok) príslušné protiľahlé strany. Hráči sa striedajú pri vyznačovaní uhlopriečok do štvorčekov. Nie je dovolené vyznačovať uhlopriečky vo štvorčekoch, ktoré už boli použité (ani do svojich, ani do súperových). Uhlopriečky oboch súperov sa nesmú svojimi koncami dotýkať. Vyhráva hráč, ktorý prepojí svoje protiľahlé strany ako prvý.
 
Most
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche 10x10. Každý má 10 figúrok farebne odlíšených od súperových - počiatočnú polohu vidno na obrázku, začínajúceho určí lós. Kto je na ťahu, môže presunúť niektorý zo svojich kameňov vodorovne alebo zvisle o ľubovoľný počet polí. Preskakovať pri tom iné kamene nie je dovolené. Vyhráva hráč, ktorý ako prvý vybuduje most, t.j. umiestni všetky kamene do jedného vodorovného radu.
 
Piškvorky
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche 7x6 (prípadne aj iné rozmery). Hráči sa striedajú pri zakresľovaní svojich značiek do políčok, ktoré sú ešte prázdne. Prvý, komu sa podarí vyznačiť sériu 4 rovnakých značiek vodorovne, zvislo alebo uhlopriečne, vyhráva.
 
Stĺpcové piškvorky
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche 7x6 (prípadne aj iné rozmery). Hráči si striedavo vyberajú stĺpec (nie však riadok), kam umiestnia svoju značku. Značka padne na prvé voľné políčko zvoleného stĺpca zdola. Prvý, komu sa podarí vyznačiť sériu 4 rovnakých značiek vodorovne, zvislo alebo uhlopriečne, vyhráva.
 
Priestorové piškvorky

Hru hrajú 2 hráči. Hracím poľom je kocka 4x4x4, ktorá je nakreslená "po poschodiach" (ako 4 štvorce 4x4). Každý štvorec reprezentuje jednu vrstvu kocky. Hráči striedavo umiestňujú svoje znaky (krížiky a kolieska) do prázdnych polí štyroch štvorcov. Cieľom každého hráča je umiestniť 4 svoje znaky vedľa seba na priamku - v smere rovnobežnom s hranami kocky, alebo v smere jej stenovej či telesovej uhlopriečky. Vyhráva hráč, ktorému sa to podarí. Ak sa zaplnia všetky políčka a nikto nedosiahne cieľ, hra sa končí remízou (taký prípad je zachytený aj na obrázku).
 
Šváb
Hru hrajú 2 hráči na ľubovoľne veľkej štvorcovej hracej ploche. Na začiatku hry sa vygeneruje 5 rôznych bariér (viď obrázok), tieto políčka nemôže využívať ani jeden hráč. Hráči sa striedajú pri zakresľovaní svojich značiek do ľubovoľných políčok. Vždy keď jeden hráč vytvorí súvislý rad 5 svojich značiek (zvisle, vodorovne, uhlopriečne), zapíše si bod. Tieto značky sa už nemôžu ďalej používať. Keď je priestor vyčerpaný, víťazom sa stáva ten, kto dosiahol väčší počet radov. (Hru možno aj časovo obmedziť.)
 
ULULO
Hru hrajú 2 hráči na ľubovoľne veľkej štvorcovej hracej ploche. Hráči sa striedajú pri kladení svojich písmen na ľubovoľné políčka plochy (prvý hráč má písmenká U, L, O a druhý A, M, I). Prvý hráč vyhráva, ak sa mu podarí zostaviť slovo ULULO (v ľubovoľnom z ôsmich smerov). Druhý hráč vyhráva, ak sa mu podarí zostaviť slovo AMAMI (takisto v ľubovoľnom smere).
 
Základne
Hru hrajú 2 hráči na štvorčekovej hracej ploche 10x10. Hráči striedavo umiestňujú svoj znak na voľné políčko plochy. Snažia sa umiestňovať svoje znaky do základní: . Hra končí, ak sú všetky políčka obsadené. Vyhráva ten, kto má nakoniec viac základní (viaceré základne môžu mať spoločné znaky).
 
Lok
Hru hrajú 2 hráči na štvorčekovej hracej ploche minimálne 5x5. Hráči striedavo umiestňujú svoje znaky do vyznačeného štvorca. V prípade, že je medzi dvoma znakmi (aj rôznymi) umiestnenými v riadku alebo stĺpci práve jedno políčko voľné, môže hráč, ktorý takúto pozíciu vytvoril, umiestniť svoj znak do tejto medzery. Toto môže robiť dovtedy, pokiaľ je to možné. Hra pokračuje, až kým sa nezaplní celý štvorec. Vyhráva hráč, ktorý v ňom umiestnil viac svojich znakov. (Na obrázku sú jednotlivé ťahy hráčov označené číslami, čísla s hviezdičkou sú tie ťahy, ktoré vznikli položením ďalších značiek v jednom ťahu.)
 
Štvorcová mapa
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche minimálne 8x8 (počet políčok musí byť párny). Hráči majú k dispozícii 4 farby. Striedavo vypĺňajú po jednom políčku - ak susedí toto políčko (stranou alebo aj rohom) s políčkom vyfarbeným rovnakou farbou, zapíše si hráč za každé takéto políčko 1 trestný bod. Hra končí, ak sú všetky políčka vyfarbené. Vyhráva hráč, ktorý nazbieral najmenší počet trestných bodov.
 
Štvorčeky
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche s veľkosťou minimálne 10x10. Hráči striedavo vyznačujú vždy jednu stranu ľubovoľného štvorčeka. Kto vyznačí poslednú stranu štvorčeka, nakreslí do neho svoju značku a ide ešte raz. Vyhráva hráč, ktorý má na hracom poli zaznačených viac značiek.
 
Trojuholníčky
Hru hrajú 2 hráči na trojuholníkovej hracej ploche so základňou minimálne 9 bodiek. Hráči sa striedajú v spájaní vždy 2 bodiek. Kto svojou čiarou uzavrie jednotkový trojuholník, zakreslí do neho svoju značku a pokračuje v hre. Vyhráva ten, kto vytvorí viac trojuholníkov.
 
Nazarén
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche veľkosti minimálne 10x10. Hráči sa striedajú vo vyznačovaní jednej alebo viac strán jednotlivých štvorčekov tak, že do plochy zakreslia rovnú čiaru ľubovoľnej dĺžky. Čiara nesmie prechádzať cez čiary, ktoré boli vyznačené. Hráč môže v jednom kole zakresliť len 1 čiaru. Kto vyznačí poslednú stranu akéhokoľvek štvorčeka, ktorého ostatné 3 strany sú už vyznačené, a tým ho dokončí, vyznačí do štvorčeka svoju značku. Vyhráva ten hráč, ktorý má viac značiek.
 
Havana
Hru hrajú 2 hráči na špeciálnej hracej ploche. Hráči sa striedajú v ukladaní žetónov svojej farby vždy na jeden priesečník hracieho plánu. Vyhráva ten, komu sa ako prvému podarí vytvoriť jeden z nasledujúcich obrazcov:
  • most - súvislá séria žetónov, ktoré spájajú akékoľvek 2 rohy hracieho plánu,

  • prstenec - súvislá uzavretá séria žetónov, v jej vnútri musí byť aspoň jeden priesečník hracej plochy,

  • horské sedlo - súvislá séria žetónov, spájajúca akékoľvek 3 strany hracieho plánu (rohy hracieho plánu nepatria žiadnej strane).

 
Veľký had
Hru hrajú aspoň dvaja hráči na špeciálnej hracej ploche. Každý hráč si na začiatku zvolí štartovanie políčko, na ktoré položí svoju značku. Hráči sa striedajú, postupne zakresľujú svoju značku do voľného políčka susediaceho (nie však rohom) so štvorčekom, do ktorého svoju značku položili v predchádzajúcom kole (políčko s bodkou označuje posledný ťah). Hráč, ktorý už nemôže položiť svoju značku, prehráva.
 
Anglický solitaire
Hra pre 1 hráča. Hra sa hrá na špeciálnej ploche, na ktorej sú rozmiestnené figúrky okrem stredného políčka. Úlohou je, aby na ploche zostalo čo najmenej figúrok. Aby hráč mohol odstrániť jednu figúrku, musí ju preskočiť susediacou figúrkou na prázdne políčko, ktoré sa nachádza v rovnakom rade (stĺpci) ako vypadávajúca figúrka. Figúrky musia priamo susediť. Hra sa končí, ak sa nedá urobiť žiaden ďalší ťah.
 
Smery
Hru môžu hrať dvaja až štyria hráči na špeciálnej hracej ploche. Na začiatku si rozmiestnia svoje figúrky do rohov hracieho plánu. Ich cieľom je priviesť svoju figúrku do stredového poľa. Komu sa to podarí ako prvému, vyhráva. Hráči sa striedajú "v hádzaní kockou", na ktorej sú smery . Podľa smeru na kocke sa hráč posunie na ďalší priesečník. Ak je na kocke smer, ktorým nie je možné postupovať, pokračuje ďalší hráč. Na jednom priesečníku sa môže zísť aj viacero figúrok.
 
Palček
Hru hrajú dvaja až štyria hráči na štvorčekovej hracej ploche. Na začiatku sú figúrky na stredovom políčku. Každý hráč, ktorý je na ťahu, hodí farebnou kockou a postupuje svojou figúrkou na ďalší priesečník ku farbe, ktorá bola na kocke. Ak padne čierna farba, ide ďalší hráč. Kto sa prvý dostane na niektorú farebnú cestu, vyhráva.
 
Trihex
Hru hrajú 2 hráči na špeciálnej hracej ploche. Každý z hráčov má k dispozícii 4 hracie kamene (odlíšené od súperových). Hráči ich striedavo kladú na body hracej plochy. Vyhráva ten, ktorému sa ako prvému podarí umiestniť svoje kamene na priamku.
 
Reversi
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche minimálne 8x8. Rozloženie figúrok na začiatku hry je na obrázku. Hráč, ktorý je na ťahu, umiestni svoju figúrku na voľné políčko tak, aby medzi touto a ďalšou jeho figúrkou (vodorovne, zvislo, uhlopriečne) bola aspoň jedna súperova a žiadne voľné políčko. Všetky súperove figúrky, ktoré takto zajme, sa stanú jeho (prefarbia sa na jeho farbu). Hra končí, keď sú všetky políčka zaplnené, alebo ostali figúrky len jednej farby. Vyhráva hráč, ktorý má po skončení hry viac figúrok na ploche.
 
Skip
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche minimálne 5x5 (nepárny počet). Každý hráč má svoj znak. Prvý hráč umiestni svoj znak do ľubovoľného štvorčeka, ale nie na kraji štvorca. Potom striedavo umiestňujú svoje znaky do ľubovoľného voľného štvorčeka (už môže byť na kraji). Pokiaľ tým vznikne situácia, že na niektorom zo susedných štvorčekov (susedné štvorce majú spoločnú stranu alebo vrchol) je ľubovoľný znak a za ním je voľný štvorček, môže hráč nakresliť svoj znak aj do tohto voľného štvorčeka ako keby bol znak "preskočil". Pritom znak zostáva aj na políčku, odkiaľ "skákal". V prípade, že sa po preskočení naskytne ďalšia možnosť skoku, smie hráš pokračovať. Môže sa stať, že po umiestnení znaku má hráč možnosť skákať viacerými smermi. Vtedy sa musí rozhodnúť iba pre jeden z nich. Hra sa končí po zaplnení všetkých štvorčekov veľkého štvorca. Vyhráva hráč, ktorý umiestnil viac svojich znakov (remíza nie je možná).
 
Čajová hra
Hru hrajú 2 hráči na špeciálnej hracej ploche. Každý z hráčov má k dispozícii 17 hracích kameňov odlíšených od súperových. Hráči striedavo kladú kamene na body hracej plochy s cieľom, aby vlastné uložené kamene vytvárali čo najviac štvorcov. Štyri kamene vytvárajú štvorec, ak sa nachádzajú vo vrcholoch ľubovoľného, aj šikmo umiestneného mysleného štvorca. Štvorce môžu mať niektoré vrcholy spoločné. Po uložení všetkých hracích kameňov sa spočíta, ktorý hráč vytvoril väčší počet štvorcov (ich veľkosť nerozhoduje) a ten sa stáva víťazom.
 
Štvorcofóbia
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche 6x6. Striedavo umiestňujú do jeho voľných políčok svoje znaky. Prehráva hráč, ktorého niektoré 4 znaky vytvoria vrcholy mysleného štvorca, hoci aj šikmo umiestneného.
 
Ko-No
Hru hrajú 2 hráči na štvorcovej hracej ploche 5x5. Počiatočné rozostavenie figúrok je na obrázku. O začiatku sa rozhodne lósom. Hráč, ktorý je na ťahu, smie premiestniť ktorúkoľvek zo svojich figúrok šikmo o jedno pole. Ťahať je možné dopredu aj dozadu, nemožno sa ťahu vzdať. Vyhráva hráč, ktorý ako prvý premiestni všetky svoje figúrky do postavenia, ktoré na začiatku zaujímali figúrky súpera.
 
Ďalšie námety:
Logik - pre 1 hráča Pexeso pre dvoch
Dáma pre dvoch Mlyn pre dvoch hráčov
Pasians - pre 1 hráča Človeče nehnevaj sa pre dvoch hráčov

Použitá literatúra:

  1. Andrea Angiolino: Hry s čtverečkovaným papírem a tužkou. Portál, Praha 2000
  2. Denise Chauvelová, Viviane Michelová: Náměty pro stolní hry dětí. Portál, Praha 1999
  3. Vladimír Burjan, Ľudmila Burjanová: Matematické hry. PYTAGORAS, Bratislava 1991

© 2021 Ľ, SALANCI