Ťahák C#

 

Operátory (podľa priority):
    !, ++, -- logická negácia, inkrementácia, dekrementácia
    *, /, % násobenie, delenie, zvyšok po delení
    +, - súčet, rozdiel
    <, <=, >=, > porovnanie
    ==, != rovná sa, je rôzne
    && logické AND
    || logické OR
Typy:
  void nič
  bool logická hodnota true alebo false
  char jeden znak, napríklad: 'A', '0', ' '
  int celé číslo, napríklad: -1, 0, 1/2, 100
  double desatinné číslo, napríklad: 1.5, 1/2.0, Math.PI
  string textový reťazec, napríklad: "Ahoj!", "E:\\Users"
Konverzia typov:
  Convert.ToString(hodnota); zmení hodnotu na text
  Convert.ToInt32(text); zmení text na celé číslo
  Convert.ToDouble(text); zmení text na desatinné číslo
  Convert.ToChar(kód); zmení kód na znak
Cyklus while:
    while (test)
    {
        príkazy;
    }
kým je splnený test, opakovane vykonáva príkazy
Cyklus for:
    for (inicializácia; test; zmena)
    {
        príkazy;
    }
vykoná inicializáciu, a potom, kým je splnený test, opakovane vykonáva:
  príkazy
  a po nich uskutoční zmenu (napr. i++)
Podmienený príkaz if:
  if (test)
  {
    príkazy1;
  }
  else
  {
     príkazy2;
  }
ak je splnený test vykoná príkaz1 inak vykoná príkaz2
Metódy:
    typ meno(typ1 param1, typ2 param2, ...)
    {
        príkazy;
    }
na mieste, kde sa píše typ výsledku, môže byť:
  void ... vedy sa jedná o metódu bez návratovej hodnoty
  bool, int, double, string ... vtedy metóda dáva výslednú hodnotu
 
  return výraz; ukončí vykonávanie metódy, výsledkom bude hodnotu výrazu
Polia:
  typ[] pole = {hodnota1, hodnota2, ...}; vytvorí inicializované pole
  typ[] pole = new typ[n]; vytvorí jednorozmerné pole s prvkami pole[0] pole[n - 1]
  pole.Length počet prvkov poľa
  typ[,] tabuľka = new typ[r, s]; vytvorí dvojrozmerné pole s prvkami tabuľka[0, 0] tabuľka[r - 1, s - 1]
Textové reťazce:
  text[i] jeden znak - je typu char
  text.Length dĺžka reťazca
  textBox1.AppendText(text);
  textBox1.AppendText(Environment.NewLine);
vypíše text do textového políčka
pridá nový riadok do textového políčka
Objekty:
  class trieda
  {
      public premenné
      public trieda(
...)
      public metódy
  }
definícia objektovej triedy obsahuje:

  ... zoznam premenných
  ... konštruktor
  ... ďalšie metódy
 
  trieda objekt = new trieda(...)
  objekt.premenná =
...
  objekt.metóda(
...)
  objekt = null;
vytvorí nový objekt a zapamätanie si referencie naň
nastavenie premennej
zavolanie metódy
zruší (odstráni, vynuluje) referenciu na objekt
  trieda[] pole = {new trieda(...), new trieda(...), ...}; vytvorí inicializované pole objektov
  trieda[] pole = new trieda[n];
  pole[i] = new trieda(
...);
vytvorí pole pre n objektov (objekty ešte neexistujú)
vytvorí jeden objekt a zapamätá si ho pomocou prvku s indexom i
Náhodné čísla:
  Random rnd = new Random(); inicializuje generátor náhodných čísel
  rnd.Next(n) vygeneruje celé náhodné číslo z rozsahu <0, n - 1>
Práca s grafikou:
  Graphics g = CreateGraphics();
  Graphics g = e.Graphics;
inicializuje grafiku
inicializovaná grafika - používa sa pri udalosti Paint
  g.FillRectangle(Brushes.farba, x, y, š, v); nakreslí vyplnený obdĺžnik
  g.FillEllipse(Brushes.farba, x, y, š, v); nakreslí vyplnenú elipsu
  g.DrawLine(Pens.farba, x1, y1, x2, y2); nakreslí úsečku
  g.DrawRectangle(Pens.farba, x, y, š, v); nakreslí obrys obdĺžnika
  g.DrawEllipse(Pens.farba, x, y, š, v); nakreslí obrys elipsy
  g.DrawString(text, new Font("meno", veľkosť), Brushes.farba, x, y); napíše text
  new SolidBrush(Color.FromArgb(a, r, g, b))
  new Pen(Color.FromArgb(a, r, g, b))
vytvorí nový vlastný štetec
vytvorí nové vlastné pero
  Invalidate(); zabezpečí prekreslenie okna - vyvolanie udalosti Paint
Bitmapy:
  Bitmap bitmapa = new Bitmap("meno_súboru"); vytvorí bitmapu a načíta ju zo súboru
  g.DrawImage(bitmapa, x, y); nakreslí bitmapu do grafickej plochy
Textové súbory:
  StreamWriter witer = new StreamWriter("meno_súboru");
  witer.WriteLine(text);
  witer.Close();
vytvorí nový súbor a otvorí ho pre zápis
pridá do súboru jeden riadok textu
zatvorí súbor
  StreamReader reader = new StreamReader("meno_súboru");
  riadok = reader.ReadLine();
  reader.Close();
otvorí existujúci súbor na čítanie
prečíta zo súboru celý riadok a uloží ho do premennej typu string
zatvorí súbor
  string[] časti = reader.ReadLine().Split(' '); prečíta zo súboru riadok, rozdelí ho na časti a uloží do poľa reťazcov
  while (!reader.EndOfStream) ... kým nie je koniec súboru...
Práca s myšou:
  MouseDown
  MouseMove
  MouseUp
vznikne pri stlačení tlačidla myši
vznikne pri pohybe myši
vznikne pri pustení tlačidla myši
  e.Button != MouseButtons.None
  e.Button == MouseButtons.Left
  e.Button == MouseButtons.Right
test, či je stlačené nejaké tlačidlo myši
test na ľavé tlačidlo myši
test na pravé tlačidlo myši
Práca s klávesnicou:
  KeyDown
  KeyUp
vznikne pri stlačení klávesu na klávesnici
vznikne pri pustení klávesu na klávesnici
  e.KeyCode == Keys.Left test na kurzorový kláves šípka vľavo
Iné príkazy:
  MessageBox.Show(text); zobrazí správu s uvedeným textom
  Close(); zatvorí okno, skončí program
Ostatné:
  vlastnosť formulára Doublebuffered ak je nastavená na true, zabráni blikaniu pri animácii

© 2020 Ľ. SALANCI