Úvod do teoretickej informatiky 2.ročník, AIN, 2021

Domáce úlohy sa odovzdávajú v univerzitnom moodle . Budú tu aj eventuálne študijné materiály a odovzdávanie písomiek a skúšok. Prihlasovací kľúč do kurzu UTI v moodle je UTI21.

Termíny skúšok

Toto sú všetky termíny, iné nebudú!!!!!

riadny termín: 28. 05. 2021 (dopoludnia 9:00-11:00)

Výsledky riadneho termínu

Komentáre k vašim riešeniam máte v moodle.

1. opravný termín: 4. jún 2021 (dopoludnia 9:00-11:00)

Výsledky 1. opravného termínu

Študenti, ktorí majú známku zo semestra a chcú si ju príst vylepšit na tento termín napíšte mi mail.

2. opravný termín: 14. jún 2021 (dopoludnia 9:00-11:00)


1. písomka: 30. marec 2021, (18:00) (utorok)

Výsledky (pdf)

2. písomka: 11. máj 2021, (18:00) (utorok)

Výsledky (pdf)

Gratulujeme všetkým, ktorí získali cez semester známku. Máte ju garantovanú.

Prosím všetkých, čo si získanú známku už neplánujú vylepšovať na skúškach, napíšte mi email, že beriete známku, ktorá vám vyšla a ja vám ju zapíšem do AIS.

Otázky k opraveným príkladom, môžete klásť opravovateľom podľa poznámok kriešeniam v moodle.

Domáca úloha

Vytvorenie regulárneho výrazu k deterministickému KA (pozn. čo je na str. 99 si domyslite na základe príkladov)

Body (pdf)

Archív domácich úloh / Home works archive

definície a pár tvrdení (viet)


hra s regulárnymi výrazmi a automatmi

simulátor deterministického konečného automatu

iný simulátor deterministického aj nedeterministického konečného automatu

simulátor TS, vyskúšajte a ofrflite

iný simulátor TS


Pravidlá predmetu:

  1. Študenti sa môžu prihlásiť do "experimentu", ktorý trvá počas študijnej časti semestra (t.j. do 15.5.2021)
  2. Študenti v experimente
    1. týždenne budú mať domáce úlohy. (odhad časovej náročnosti cca 2 hod)
    2. musia získať k termínu písomky 50% bodov za domáce úlohy, inak vypadnú z experimentu,
    3. majú zaručenú známku, ktorá im vychádza ako priemer percent bodov z oboch písomiek. Počas skúškového obdobia si zaručenú známku zo semestra môžu vylepšiť na vypísaných termínoch,
  3. Všetci študenti musia v priebežnom hodnotení získať aspoň 25% bodov. Priebežné hodnotenie tvoria spolu obe písomky.

Vysvetlivky:

K bodu 1 pravidiel

K bodu 2 a) pravidiel

Poznámky:

Slajdy zverejňované k prednáškam sú len pomôckou na robenie si poznámok, prípadne aby ste ušetrili čas a nemuseli ste si prepisovať definície a znenie niektorých viet. Aby sa predišlo nedorozumeniu, slajdy neslúžia ako náhrada prednášky.

Odhad časovej náročnosti domácich úloh je len orientačný. Negarantuje, že nad domácou úlohou nestrávite viac času. Ak sa tak stane, indikuje Vám to, že musíte viac trénovať, aby ste časový odhad splnili. (Je to ako v horách, keď smerovník informuje, že do cieľa je 2h, keď je to napríklad vaša prvá túra v živote, možno zablúdite, alebo ak aj nie zistíte, že ste na cestu potrebovali viac času...)

To čo garantujeme, že ak budete poctivo samostatne robiť každý týždeň domáce úlohy, na konci semestra vám to už zaberie oveľa menej času a nebudete mať problém na skúške (písomke).

Tabuľka bodového ohodnotenia:


 
Bodový zisk
  Hodnotenie
 menej ako 50 % bodov
nevyhovel
<50%, 60%) bodov E
<60%, 70%) bodov D
<70%, 80%) bodov C
<80%, 90%) bodov B
<90%, 100%> bodov A


Literatúra:

Juraj Hromkovič: Theoretical Computer Science, Springer, 2004.

Jozef Gruska: Foundations of Computing

wiki stránka predmetu (opúšťate oficiálnu stránku predmetu, za obsah neručíme)

Učební text, Doc. RNDr. Petr Jančar, CSc

Posledná  zmena: pondelok, február 13, 2021 16:02