Ergonómia


- vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá výkonnosťou pracujúceho človeka a prispôsobovaním pracovných prostriedkov a pracovného prostredia vlastnostiam a potrebám človeka.

 

Význam ergonómie v pracovnom procese


Vytvorenie súladu medzi technickým riešením, funkciou výrobku a ich prispôsobenie ľudským možnostiam a potrebám nie je samoúčelné. Prínosy sú preukázateľné - počnúc takou obyčajnou vecou, ako je príjemný pocit z práce v príjemnom prostredí na ľahko ovládateľných strojoch, až po dokumentovateľné zvýšenie pracovných výkonov, či zníženie množstva chýb.

 

Medzi tým stojí rad ďalších efektov, ako je napríklad zníženie práceneschopnosti, či choroby z povolania, alebo niektoré formy pracovnej únavy.

V období rýchle sa rozširujúceho nasadenia počítačov, aj na Slovensku v mnohých oblastiach, prudko rastie význam uplatňovania ergonomických princípov pri práci s počítačmi.


Zníženie záťaže na človeka v pracovnom procese, spôsobenej jeho interakciou s pracovnými prostriedkami a pracoviskom samotným, môže účelným uplatnením poznatkov ergonómie prinášať:


Pre organizáciu:

·                    zníženie práceneschopnosti zamestanancov a chorôb z povolania

·                    zvýšenie pracovného výkonu

·                    zníženie chybovitosti a zmätkovitosti

·                    zlepšenie psychického stavu pracovníka

Pre pracovníka:

·                    zlepšenie psychického a fyzického stavu pracovníka

·                    minimalizáciu prejavov psychickej a fyzickej únavy

·                    prínosy v sociálnej oblasti - zlepšená sebarealizácia s pozitívnym dopadom na ekonomickú situáciu jednotlivca aj rodiny

Pre spoločnosť:

·                    zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva

·                    zvýšenie životnej úrovne človeka

·                    rozvoj firiem


Počítač a naše zdravie


O vplyve práce s počítačom na naše zdravie sa robilo v zahraničí množstvo výskumov. Publikovalo sa veľa správ a štúdii.
Z nich vyplýva, že na naše zdravie majú vplyv na jednej strane vlastnosti počítača a jeho komponentov a na druhej strane spôsob jeho používania a pracovné prostredie, v ktorom sa počítač spolu s jeho užívateľom nachádza.Či si to už človek uvedomuje viac, alebo menej, na jeho psychiku, fyzický a zdravotný stav pôsobí v pracovnom procese celý komplex vonkajších ale aj vnútorných vplyvov. Počnúc alergiou na protivného šéfa, alebo starosti o deti, až po cvrlikajúci pevný disk v počítači, alebo intenzívnu vôňu nového parfému príťažlivej kolegyne.

 

To všetko a ešte omnoho viac vnímajú naše zmysly a odovzdávajú na spracovanie do mozgu. Ten je práve intenzívne zamestnaný 17-timi halierami chýbajúcimi v mesačnej uzávierke, ale nezávisle na tom bez nášho vedomia spracováva aj ostatné impulzy z okolia. A možno práve tie sú na príčine, že tých 17 halierov už dve hodiny nie a nie nájsť:

·                    Svetlo. Jeho kvalita, umiestnenie zdrojov, odrazy a odlesky majú priamy vplyv na záťaž nášho zraku. Svetlo ovplyvňuje kvalitu a množstvo získavaných zrakových informácií, vplýva na efektivitu práce a pôsobí aj na náš psychický stav.

·                    Farby. Patria k zrakovým vnemom a ovplyvňujú psychiku pri práci, niektoré priaznivo a ukľudňujúco, iné záporne. Týka sa to aj nielen farebného riešenia priestorov kancelárie, ale aj počítača a jeho komponentov a používaného software.

·                    Hluk. Nepríjemné dôsledky hluku pri práci s PC zapríčiňujú stratu koncentrácie a zvýšenú chybovosť, hoci samotné počítače nie sú zdrojom škodlivých prejavov hluku. Pri práci s počítačom sa zdrojom rušivého hluku stávajú najčastejšie zvuky doliehajúce z ulice do miestnosti. Zdroj hluku však môže byť aj priamo vo vašej kancelárií. Mikroklíma. Teplo, chlad, vlhko, prúdenie vzduchu.

·                    Nízke alebo príliš vysoké teploty pracovného prostredia citeľne ovplyvňujú chybovosť a výkonosť obsluhy zariadení vplývajú na chorobnosť ľudí.

·                    Žiarenie. Najčastejším negatívnym sprievodným javom katódových obrazoviek počítačových monitorov je elektromagnetické žiarenie. Jeho následky začínajú únavou v niektorých prípadoch podráždením pokožky tváre a očí.
Stres. Pôsobí na psychiku a ovplyvňuje výkonnosť a chybovosť. Pri dlhodobom pôsobení môže zapríčiniť psychické ale aj telesné ochorenia.

·                    Tvar a umiestnenie. Tvarové riešenie ovládačov a priestorové uporiadanie jednotlivých častí pracovného miesta má zásadný vplyv na fyzickú a psychickú pohody pri práci s počítačom, vplýva na výkonnosť a kvalitu práce.
 

Najčastejšie zdravotné problémy pri práci s počítačom


Aj keď nemožno úplne oddeliť zdravotné dôsledky práce na počítači pre užívateľa od ostaných vplyvov (celkový životný štýl, fyzické a psychické danosti človeka, spôsob stravovania, a pod.), práca na počítači má svoje špecifiká a tým aj hroziace riziká pre naše zdravie.


Popis zrakových problémov

 

Náročnosť práce za obrazovkou monitora môže vyvolať viaceré zrakové problémy:

·                    očnú únavu spojenú s pocitom očnej námahy prerastajúci až do bolestí hlavy

·                    zvýšené slzenie

·                    podráždenie očných spojiviek, pálenie očí

·                    pocit tlaku v očiach

·                    spomaľované zaostrovanie

·                    pocit rozmazanosti obrazu

·                    zrakové problémy súvisiace s poruchami slzného filmu: Za normálnych okolností oko produkuje slzný film, ktorá spĺňa viaceré ochranné funkcie. Film chráni oko pred prachom a zvlhčuje očný povrch. Býva obnovovaný mrkaním viečka, ktoré roztiera slzný film po celom povrchu oka.
Pri práci za obrazovkou sa znižuje počet mrknutí tri až štyrikrát, vplyvom vertikálneho pohľadu na obrazovku sa zväčšuje plocha odkrytého oka, čo má za následok zvýšené vyparovanie slzného filmu. V dôsledku toho sa dostaví suchosť očí užívateľa počítača, nie zriedka sprevádzaná pálením. Obranné mechanizmy oka zareagujú jeho zvýšenou slzivosťou.
K poruchám slzného filmu prispieva:

o                   dlhotrvajúca práca za obrazovkou bez zrakového kľudu

o                   výškovo nevhodne postavený monitor v osi priameho pohľadu užívateľa alebo nad ňou

o                   nízka obnovovacia frekvencia monitora (pod 85 Hz)

 

Pri zavádzaní počítačov na pracoviská a tak zvyšovaním pracovných výkonov sa často zabúda na človeka, jeho zdravie. Vo vyspelých krajinách začínajú najčastejšou príčinou práceneschopnosti byť bolesti chrbta a únava svalstva. Experti tvrdia, že hlavnými príčinami týchto problémov sú monotónna pracovná poloha a práca s počítačom. Veľmi často sa používatelia počítačov sťažujú na bolesti hlavy, napätie v očiach a celkovú únavu pri dlhšom používaní počítača.

 

 

Problémy pohybovej sústavy

 

U trvalo sediaceho človeka sa váhou trupu, horných končatín a hlavy vyvíja tlak na stavce chrbtice a medzistavcove platničky v bedrovej oblasti, z čoho vznikajú známe bolesti v krížoch. Tým, že sa napínajú púzdra a väzy v bedrových a hrudníkových stavcoch, sa môžu bolesti šíriť aj do vyšších častí chrbta.

Človek, ktorý sleduje obrazovku počítača, potom naviac spravidla sedí dlhšiu dobu v strnulej polohe s predklonenou (niekedy aj zaklonenou) hlavou, mnohokrát aj so skrútením krčnej chrbtice podľa umiestnenia obrazovky či papierových podkladov. Tým sú jednostranné a dlhodobo zaťažované krčné svaly, ktoré v danej polohe držia hlavu. Sprievodným javom sú bolesti v pletenci ramennom a v krčných svaloch, ktoré sú spôsobované svalovým napätím a obmedzeným prietokom krvi v niektorých svalových vláknach. Vznikajú kontraktúry (zatvrdliny) v svaloch, prejavujúce sa tuhosťou a sťažením prietoku krvi, v dôsledku čoho je sval bolestivý a je obmedzená jeho pohyblivosť. Bolesti väčšinou prechádzajú až do čelových oblastí hlavy, prípadne aj do ruky.

 

Odporúčania, ako sa vyhnúť problémom pohybovej sústavy

·                    základným predpokladom je dobrá stolička, ktorej sedadlo a sklon chrbtovej opierky možno ľahko nastavovať,

·                    zásadným opatrením je nastavenie správnej výšky sedadla k výške pracovnej dosky stolu, klávesnici a myši; pri vzpriamenom sede a rukách položeným na klávesnicu majú ruky v lakťoch zvierať pravý uhol, je potrebné dbať aj na to, aby stehná neboli stláčané, čo je možno dosiahnuť vhodnou podložkou pre nohy; dobrou pomôckou sú aj opierky zápästí na klávesnici,

·                    je potrebné dodržiavať občasné prestávky v práci, pričom je dobré vstať, natiahnuť sa a prípradne si trošku zacvičiť.

 

 

 

Monitor

 

TCO Na monitoroch je často nalepená nálepka s názvom TCO95 alebo TCO99. Čo toto logo vlastne znamená? Je to medzinárodný certifikát organizácie TCO (Švédske odborové hnutie, http://www.tco-info.com) v spolupráci so Švédskou organizáciou pre ochranu prírody a NUTEK (Národná švédska komisia pre priemyslový technický rozvoj), ktorý posudzuje vzťah daného zariadenia (monitora) k životnému prostrediu a zdraviu používateľa. Postupne vznikli normy MPR I (1990), MPR II (1991), TCO 92 (1992), TCO 95, TCO 99 (1998). Platí, že čím lepšiu normu monitor spĺňa tým lepšie. V  súčasnosti je minimálna požiadavka, aby monitor spĺňal normu TCO 95.

Práca pri počítači najviac zaťažuje oči, z čoho potom prichádzajú bolesti hlavy a celková únava. Okolité svetlo, ktoré dopadá na monitor spôsobuje odrazy, ktoré veľmi znižujú kontrast obrazu na monitore (rozmazávajú ho). Používateľ je nútený prižmurovať oči, zaostrovať ich. Po pár hodinách sa dostavia bolesti hlavy a únava.

·                    Monitor musí byť umiestnený vo výške očí pracovníka opretého o stoličku.

·                    Monitor musí mať ľahko otočný podstavec s možnosťou horizontálneho a vertikálneho natáčania.

·                    Na monitore treba zvoliť čo najvyššiu obnovovaciu frekvenciu (min. 85 Hz) aj keď na úkor rozlíšenia.

 

 

Súčasné monitory sa delia na tri triedy:


1. prvá trieda sú monitory s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou skla
2. druhú triedu tvorí väčšina súčasných monitorov, možno ich používať, ale treba upraviť svetelné podmienky na pracovisku - rolety, osvetlenie
3. tretia trieda monitorov vyžaduje špeciálne upravené osvetlenie na pracovisku

Pomocou kvalitných filtrov možno monitor druhej triedy upraviť na monitor prvej triedy.


Poznamenajme, že testovaním kvality počítačových komponentov sa zaoberajú viaceré organizácie napríklad AOA (americká optometrická asociácia). Kvalitné výrobky sú označené logom na obale.

Vlastnosti filtrov:

·                    tieňovanie skla - pri výrobe skla je možné ho tieňovať. Sklo potom zachytáva pomerne veľkú časť okolitého svetla, ale zároveň veľkú časť svetla monitora prepúšťa, čím sa získa kontrastnejší obraz.
Na sklo sa potom nanášajú ďalšie vrstvy s rôznymi vlastnosťami:

o                   antistatická vrstva - vodivá vrstva nanesená na filter. Káblik vedúci z filtra treba pripojiť ku kovovému predmetu (kostra počítača), aby naakumulovaný náboj mohol byť odvádzaný z povrchu filtra (obrazovky). Neusádza sa potom toľko prachu na obrazovku a nedochádza k elektrostatickým výbojom pri dotyku.

o                   antiradiačná vrstva - znižuje množstvo rádiových vĺn vyžarovaných obrazovkou, niektoré filtre až o 99%

o                   antireflexná vrstva - redukuje odrazy okolitých svetelných zdrojov od obrazovky. Veľmi dôležitá vrstva filtrov - získava sa lepší kontrast obrazu na monitore.

 

Ďalšie dôležité vlastnosti filtrov sú: ľahká montáž a bezpečnosť


Podľa spôsobu montáže rozoznávame dva typy filtrov: s plochým rámom a s kontúrovacím rámom.
Na plochom ráme sa iba vyklopia záchytky a položí sa na monitor. Konturovací rám slúži skôr pre profesionálov. Nasúva sa na obrazovku a preto dotatočne ešte blokuje svetlo dopadajúce na monitor zboku.


Čo sa týka bezpečnosti, ide o to, aby nie každý v miestnosti mohol vidieť obsah obrazovky, napríklad v bankách a podobne. Zatiaľ sa táto požiadavka rieši pomocou mikrožalúzií vo filtri, ktoré umožnia vidieť obraz len približne v rozsahu 30 stupňov od priameho pohľadu na monitor. Navyše tým aj blokujú dopadajúce bočné svetlo na monitor.


Treba ešte spomenúť kruhovo - polarizačné filtre, ktoré dnes, svojimi parametrami, patria medzi najkvalitnejšie. Sú založené na polarizácii svetla.

Monitor vyžaruje elektromagnetické a röntgenové žiarenie, musí vyhovovať vytvoreným normám (napr. TCO99). Nesmie byť otočený zadnou stranou k žiakovi (lavice s počítačmi nesmú byť usporiadané za sebou ako v klasickej učebni).

 


Pravidlá správneho usporiadania počítačového pracoviska

·                    vzdialenosť očí do monitora by mala byť cca 60 cm, tj. na vzdialenosť natiahnutej ruky,

·                    stred monitora má byť asi 18° pod rovinou očí; ak je vyššie, môže nás záhadne bolieť krk,

·                    klávesnica by mala byť v takej výške, aby paže v predlaktí zvierali pravý uhol, pod zápästie patrí podložka, tak, aby ruka nesmerovala príliš nahor,

·                    pred klávesnicou a po jej stranách je potrebné mať voľný priestor; po jednej strane klávesnice musí byť miesto pre myš (len tak na okraj: ak ste praváci, pouvažujte o umiestnení myši na ľavej strane; naučíte ovládať ju ľavou rukou, pravá bude voľná pre inú činnosť, napr. pre písanie),

·                    monitor nepostavte pred okno, prudký prechod svedla dráždi oči; najlepšie je umiestniť monitor pred stenu, na ktorej je obraz s príjemným motívom,

·                    monitor umiestnite tak, aby na obrazovke nevznikali odrazy - tie zvyšujú únavu očí,

·                    vedľa monitora nepostavte kovovú lampu - dochádza tak k sekundárnemu vyžarovaniu elektromagnetického poľa; stojan je vhodné umiestniť minimálne vo vzdialenosti 30 od boku monitora,

·                    monitory nemajú byť umiestnené v rade za sebou, rozhodne nedopusťte, aby v kuželi EMI (elektromagnetického poľa), ktorý monitor zo zadnej časti vyžaruje, sedel ďalší spolupracovník; z rovnakého dôvodu nie je dobré opierať sa o zadnú časť monitora,

·                    monitory, prinajmenšom tie, ktoré nespĺňajú hygienické normy (MPR II, či ešte prísnejšie TCO92, TCO95 resp. TCO99), by mali byť doplnené sklenenými filtrami od renomovaného výrobcu; ale aj u monitorov spĺňajúcich normu oceníme prinajmenšom odstránenie nepríjemných odrazov, ktoré dobrý polarizačný filter zabezpečí.

 

 

 

Michal Vavrek 5uMI

 

 
Použité zdroje:


http://www.bozp.sk/aktual/bozp/produkty/pcergo/pcervyz.htm

http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer/socialneaspekty/jancik.htm

http://www.film.sk/aktual/interes/cislo2/poci2.htm

http://www.ii.fmph.uniba.sk/~filit/fve/ergonomia.html

http://www.robot.karel.szm.sk/soft/hardver_standard.htm

http://www.jvk.sk/monitory.htm