1-AIN-186/16 Princípy počítačov - systémové programovanie

1AI, letný semester

Informačný list predmetu


Oznamy a novinky

Ďalšie prednášky sa budú konať pomocou technológie Google Meet.
Prednášky sa budú zaznamenávať a needitovaný záznam bude k dispozícii tým študentom, ktorí majú Google konto.
Pozvánky s linkom na prednášky dostanú študenti najneskôr deň pred prednáškou e-mailom.

Písomky budú realizované na https://moodle.uniba.sk/
Na cvičeniach bude použitý aj L.I.S.T., zdieľaný Google dokument, prípadne iné on-line technológie.


Materiály k prednáškam

1. Úvod - 15.2.2021
Prezentácia - v tvare pdf

2. Organizácia počítačových systémov - 22.2. a 1.3.2021
Prezentácia - v tvare pdf


Materiály k Cvičeniam 2

Tu budú návody na cvičenia v druhej polovici semestra.


Pravidlá

Prerekvizity
Prerekvizity berieme vážne, bez ich úspešného absolvovania nie je možné absolvovať tento predmet.Kto ich nespĺňa, musí zrušiť svoj zápis na predmet, aby nedostal Fx.
Prerekvizitami tohto predmetu sú:

Cvičenia 1 - Programovanie robotického hardvéru a úvod do C (prvá polovica semestra - od začiatku semestra do 26. marca 2021, 4 hodiny týždenne)
Detailné požiadavky určia cvičiaci, viď stránku cvičení.
Podstatné pre úspešné absolvovanie predmetu je získať aspoň 70% všetkých bodov z týchto cvičení.
Do hodnotenia predmetu sa zarátava min(p,100)/100*15 bodov, kde p je počet percent dosiahnutých z Cvičení 1.
Kto úspešne absolvoval programovanie robotov v niektorom predošlom akademickom roku, ten nemusí túto časť výučby absolvovať a hodnotenie sa mu vypočíta podľa vtedy dosiahnutých percent.
Kto získal, vďaka prémiám, hodnotenie nad 100% a splní všetky kritériá pre udelenie známky apoň E, tak sa mu zvyšných (p-100)/ 100*15  bodov použije na prípadné zlepšienie výslednej známky.

Cvičenia 2 - cvičenia k prednáškam (od 29. marca 2021 do konca semestra, 2 hodiny týždenne)
Každý krúžok bude rozdelený na dve cvičenia, preto majú krúžky v rozvrhu na druhú polovicu semestra viaceré alternatívy (väčšinou dve) na čas cvičení, aby si každý vedel nájsť možno, ktorá nekoliduje s inou výučbou. Detaily delenia budeme riešiť až na začiatku druhej polovice semestra.
Účasť na cvičeniach je povinná a kontroluje sa podľa napísaných rozcvičkových písomiek (rozcvičiek) na začiatku cvičenia. Kto z cvičenia predčasne odíde bez uznania závažného dôvodu, nebude mu započítaná ani napísaná rozcvička.
Študent môže vynechať najviac jedno cvičenie bez udania dôvodu. Cvičenia možno nahradiť s inou skupinou (nahradené cvičenie nie je absencia), ale musí o to dopredu požiadať, aby mu bol povolený prístup do rozcvičkovej písomky s danou skupinou.
Závažné dôvody neprítomnosti môžu byť ospravedlnené prednášajúcim.
Rozcvičkové písomky na cvičeniach: Cvičení bude 5, aj rozcvičiek bude 5, každá za 4 body. Spolu sa bude započítavať do hodnotenia predmetu najviac 15 bodov.

Písomka (midterm) z prednášok a Cvičení 2
Písomka za 15 bodov, termín 28.4.2021, streda od 18:10 na https://moodle.uniba.sk/.
Otázky na písomke budú z tém odprednášaných v prednáškach alebo precvičených na Cvičeniach 2.
5 otázok písomky budú otázky s výberom jednej z 5 možností, kde za správnu odpoveď je 1 bod a za nesprávnu 0 bodov.
5 otázok budú doplňovacie otázky, kde treba správnu odpoveď (obvykle číslo, príkaz programovacieho jazyka krátku slovnú odpoveď) doplniť. Doplňovacie otázky sú za 2 body, za čiatočne správne odpovede sa udeľujú aj zlomky bodov.
 
Náhradná písomka: Kto zo závažných dôvodov nebude prítomný na riadnej písomke, môže mu byť vyučujúcim daná možnosť si jednu písomku nahradiť v čase prvej skúškovej písomky (skúšku teda bude môcť vykonať až v ďalšom termíne).
O písanie náhradnej písomky treba požiadať vyučujúceho e-mailom alebo osobne s uvedením dôvodov a to skôr než 48 hodín pred jej termínom.
Za závažné dôvody sa považujú predovšetkým zdravotné problémy doložené potvrdením, vyučujúci môže zvážiť aj iné mimoriadne dôvody.

Skúška z prednášok a Cvičení 2
Nutné podmienky pre získanie známky na skúške (kto ich nesplní, má Fx):
Súčasti skúšky:

Tabuľka známok
A body >= 67
B
60 <= body < 67
C
52 <= body < 60
D
45 <= body < 52
E
37 <= body < 45
Fx
body < 37
Dôležitá poznámka: body za jednotlivé položky (cvičenia 1, rozvičky, písomky, praktická skúška) a aj ich súčty sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta, nie na celé číslo (teda 36,99 nie je 37).

Uznávanie známok
Známky budú uznané na predpísanom tlačive v termínoch podľa študijného poriadku tým študentom/študentkám, ktorí mali všetky predmety, na zákalde ktorých žiadajú o uznanie, absolvované s hodnotením aspoň D (aspoň 2 v starom systéme hodnotenia). Uznanie ako aj čas jeho zapísania si dohodnite e-mailom.